พันธกิจ

  • พัฒนาบริษัทใหเ้ป็นองค์กรทันสมัย ที่มีความคล่องตัวในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทสู่ความเป็นเลิศ