พันธกิจ

ด้านการดำเนินธุรกิจหลักอย่างมีคุณภาพ

  • ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างครบวงจรที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าทุกภาคส่วนในราคาที่สามารถแข่งขันได้
  • ขยายขอบเขตธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อให้บริการที่ครบถ้วน ตอบโจทย์ลูกค้า

 

ด้านการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

  • พัฒนาคุณภาพของการให้บริการให้ได้มาตรฐาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์และการบริหารจัดการภายในอย่างสม่ำเสมอ

 

ด้านการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

  • แสวงหาโอกาสการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนและการเติบโตอย่างยั่งยืน