โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (Gulf Power)
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
โรงไฟฟ้าบางปู