คุณภาพและความปลอดภัย

คุณภาพ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ได้ตกลงกันไว้ในเรื่องสินค้า และบริการ ที่มีคุณภาพพร้อม กำหนดส่งมอบ

จัดให้มีระบบการบริหารที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล

ความปลอดภัย

บริษัทยึดมั่นนโยบายมาตรฐานความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันชีวิต และทรัพย์สิน ของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท