วิสัยทัศน์

 

เป็นผู้นำ1 ใน 10 ของธุรกิจวิศวกรรมงานระบบแห่งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ภายในปี 2563